Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss
Forskning

Forskning - Helsebiblioteket
Iflg. Helsebiblioteket: "All god forskning om et emne samlet, vurdert og oppsummert". Se både norske og internasjonale forskningsresultater.

ForskPub og ForskPro
ForskPro gir en oversikt over FOU-prosjekter ved norske forskningsinstitusjoner, mens Forsk Pub viser til publikasjoner og andre resultater av FOU-arbeid ved de samme forskningsinstitusjonene. Forskningsinstitusjoner vil i denne sammenheng stort sett være høgskoler og universitet.

Frida
Frida er et system for forskningsdokumentasjon, spesielt beregnet på universiteter og høyskoler.

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,
Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK)
NK skal bidra til å høyne kompetansen om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i det tverrsektorielle hjelpeapparatet, slik at disse pasientene får bedret sin livskvalitet og muligheter gjennom helhetlig tiltaksutvikling i et livsløpsperspektiv.Arbeidet inkluderer ikke utredning, behandling eller oppfølging av pasienter.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Kompetansesenteret skal gjennom forsknings- og utviklingsarbeid videreutvikle og evaluere tilbudet for personer med demens og deres pårørende. Virksomheten skal skje gjennom en vekselvirkning mellom utvikling av ny kunnskap og undervisning, råd og veiledning til helsesektoren.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NKVTS skal styrke kunnskap og kompetanse om vold og overgrep, tvungen migrasjon, katastrofer og traumatisk stress. Senteret driver forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning, kompetansebygging, veiledning og formidling. Perspektivet for NKVTS virksomhet er tverrfaglig og internasjonalt.

NORA - Norwegian Open Research Archives
Hovedmålet med prosjektet er å fremme en mer samordnet og kraftig utvikling av åpne institusjonelle arkiv i Norge. Prosjektet omfatter kun åpne institusjonelle arkiv med vitenskapelig informasjon inklusive studentoppgaver fra UH-sektoren. Prosjektet har en løpetid på tre år, og er et samarbeid mellom UB Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim, og fem høgskoler i samarbeid med Norsk Digitalt Bibliotek. .

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter over 4,5 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere, finansiører og brukerne av forskningen møtes.

Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri
Skal samle og utvikle kompetanse innen fagfeltet, med hovedfokus på klinisk metodeutvikling, kunnskapsoppbygging og informasjonsformidling. Målsetningen er å bidra til å styrke behandlingstilbudet for personer med dobbeltdiagnose, både kvalitativt og kvantitativt. Åpnet offisielt 14. april 2005.

SINTEF
Sintefs avdeling for psykisk helse er det største forskningsmiljøet i Norge innen helsetjenesteforskning i relasjon til psykisk helse. Det flerfaglige forskningsmiljø utfører forskning vedrørende sykehus, distriktspsykiatriske sentre, kommunehelsetjenesten og helsetjenester for rusmiddelmisbrukere.

Statens institutt for rusmiddelforskning
På nettstedet finnes informasjon om Statens institutt for rusmiddelforsknings virksomhet, publikasjoner, statistikk, ansatte og styre. Målet med nettstedet er å tilby forskere, fagpersonell og lekfolk relevant informasjon om instituttets forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet.

UiO-Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging

Nasjonalt kompetansesenter. SSFFs nettsted er en ressursbank for selvmordsforskning og -forebygging og har til hensikt å presentere aktuell informasjon på det suicidologiske fagområdet.

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design